Textové pole: Foto galerie

Vedená Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 10789

Textové pole: O společnosti
Textové pole: Ceny tepla
Textové pole: Kontakty
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Výroční zprávy

Městská Teplárenská Turnov, s.r.o.

Vznik a historie společnosti

Licence výroba tepla.

Licence rozvod tepla.

Licence výroba elektřiny.

Koncese výroba tepla.

    Městská teplárenská Turnov, s.r.o. vznikla zrušením s.p. TEPLO Turnov bez likvidace

    k 1.1.1997. Majetek pořízený do 31.12.1996 přešel bezúplatně  na Město Turnov, které

     tento majetek rozdělilo do tří skupin:

 

    a) soubor movitých a nemovitých věcí určený k výrobě tepelné energie a elektřiny  

        komplexně  pronajímá Městské teplárenské Turnov, s.r.o.  s právem odepisování

    b) majetek nesouvisející přímo s výrobní technologií Městské teplárenské Turnov, s.r.o. 

        odprodalo

    c) některé položky DHM si ponechalo        

               

    Komplexní pronájem majetku uvedeného v  bodě a) byl podložen:   

         „Smlouvou o zabezpečování výroby a rozvodu tepla, TUV a el. energie a pronájmu teplárenského zařízení“ z 30.12.1996 a dodatkem této smlouvy č.3 z 23.8.1999. Dle tohoto dodatku je MTT, s.r.o. oprávněna pořizovat vlastní HIM a DHIM, který není přímou a neoddělitelnou součástí  základního technologického zařízení sloužícího k výrobě tepla, TUV a el. energie.     

          Po rozsáhlých a nákladných rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993 – 97 došlo k plné    

plynofikaci výtopen a celkovému přechodu na teplovodní vytápění. Před plynofikacemi se spálilo cca 17.000 t hnědého uhlí ročně. Toto množství představovalo cca 590 vagónů á 20-40 t, což  je asi 20 ucelených  vlaků o 30 vagónech.  Nejdůležitějším přínosem všech těchto investičních akcí bylo podstatné snížení  spadu prachu, který činil cca 150 t za rok  a  snížení emisí, které značně zhoršovaly životní prostředí města i okolí.

 

           K 1.9.2002 společnost od města Turnov odkoupila veškerý pronajímaný movitý majetek.

           K 30.12.2002 vkládá město Turnov do společnosti většinu nemovitého majetku (teplovodní sítě a lokalitu Nádražní) a navyšuje základní jmění na 25.100.000,-Kč. Zbývající nemovitý  majetek (výtopny Žižkova, Výšinka1, Výšinka2, 5.května  a Přepeřská) společnost od města od 1.9.2002 pronajímá na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 29.8.2002. Smlouva o „Komplexním pronájmu“ byla k 31.12.2002 ukončena.

 

V letech 2004 - 2008

-  zásadní přestavba sociálního zázemí údržby a vybudování nového důstojného vstupu

-  spuštěn nový řídící systém na lokalitě Nádražní, Výšinka, Žižkova a Přepeřská

-  dochází ke směně některých pozemků na výtopně Nádražní s městem Turnov a odkupu podlouhlého

    přilehlého pozemku u administrativní budovy.

-  zahajujeme novou technologickou etapu – nasazujeme moderní úsporné kondenzační kotle. Nejdříve    

    spouštíme na lokalitě 5.května dva menší – 2x 100 kW, poté instalujeme pět velkých kondenzačních   

    kotlů na lokalitách Nádražní a Přepeřská. Výkony kotlů činí 3x 1250kW a 2x 410 kW. Součástí je 

    nové vyvložkování přes 30m vysokých komínů.

-   na lokalitě Výšinka1 optimalizujeme výkon kotelny výměnou 3 MW kotle za menší 1,7 MW 

    z kotelny Přepeřská.

 

V letech 2009-2016

-   jsou v předávacích stanicích TUV postupně měněny zastaralé a málo účinné topné trubkové vložky 

    za deskové nerezové výměníky

-   na lokalitě Nádražní byly vyměněny mechanické měřící tratě odběrů tepla za moderní

    ultrazvukové, vybudovaly se zkraty na teplovodních rozvodech, byl vyměněn poměrně

    složitý hlavní uzávěr plynu.

-   na lokalitách Výšinka 2 a 5.května jsme přešli na nový řídící systém Moris32 a tím na něj

    napojili všech šest lokalit. Propojení s centrálou je po nové vlastní WIFI síti.

-   Vybudování nové kotelny Žižkova v prostoru předávací stanice, které byla odkoupena do majetku

     společnosti. Kotelna je vybavena kondenzačním kotlem o výkonu 1,7 MW a novou pomocnou

     technologií, jako je expanzní systém, chemická úpravna, atd. Původní prostor kotelny včetně kotlů o

     výkonu 7,94 kW a topných rozvodů byl vyklizen, sešrotován a předán pronajímateli - městu Turnov 

     k odprodeji.

-   Na lokalitě Výšinka1 byla na podzim r.2013 nahrazena kogenerační jednotka Jenbacher

     novou kogenerací TEDOM Quanto D580 o výkonu el.600kW a tepelném 700 kW.   

     Postupně  jsme vytvořili SW řízení spotřeby plynu denního maxima s dispečersky řízeným

     krátkodobým přerušením chodu kogenerační jednotky v mrazivých dnech, což přináší

     výrazné úspory v platbě za kapacitu

     Byly vyřazeny původní teplovodní kotle o výkonech 3MW a 1,7 MW. Nahradily je  nové  

     kondenzační kotle o výkonech 0,9 MW a 0,5 MW. Zdroj je nyní vybaven pouze touto nejnovější

     technologií a novou kogenerační jednotkou.Dále zde byla instalována dvě tepelná čerpadla o výkonu 

     34 kW a v koncové větvi provedena náhrada starého teplovodu za předizol. Instalována nová

     generace plynových čidel.

-   Na lokalitě 5.května byly osazeny dva kondenzační kotle Hoval, každý o výkonu 90 kW, byla 

    provedena demontáž původních kotlů a na jejich místě je vybudována nová výroba TUV. Nadále 

    vytápíme již pouze kondenzační technologií

-   Na lokalitě Nádražní a Výšinka2 probíhá výměna boilerů TUV a náhrada topných vložek deskovými 

    výměníky. Zcela přebudován výměník L a výměník S+T a to jak použitím nové technologie, tak 

    jejím přemístěním. Současně byla na výměníku S+T nově potažena střecha.

-   Na lokalitě Žižkova je až na III.ZŠ proveden přechod od řídícího systému Honeywell na  nový ŘS 

    Moris32. Na spodní topné větvi provedena náhrada části starého teplovodu za předizol a to   

    unikátním systémem prostřelení neprůlezných kolektorů kuší a následným protažením nového 

    potrubí. Vybudována nová plynová přípojka a osazeny ultrazvukové měřiče tepla..

-   Je vybudována zcela nová kotelna Přepeřská vybavená nejmodernějšími kondenzačními kotli a 

    pomocnou technologií. Současně je zahájeno budování centrálního skladu na lokalitě Přepeřská.

 

Tepelná energie vyráběna a rozváděna v šesti zdrojích (lokalitách)

            -    teplárna Výšinka1

            -    výtopna Nádražní

            -    výtopna Žižkova

            -    výtopna Přepeřská

            -    kotelna ul.5.května

            -    kotelna Výšinka 2

 

   Mezi odběratele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. patří na 2,000 bytových jednotek, školská zařízení, objekty zdravotně sociálních služeb, administrativní prostory a průmyslový  podnik Šroubárna Turnov a.s.

   Ve všech těchto objektech je vytápěno celkem cca 160 tis.m2 podlahové plochy.  

   Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po rekonstrukcích z předimenzovaných 35,79 MWt na  15,54 MWt.

   Při výrobě tepelné energie a elektřiny se spotřebuje ke 2,0 mil. m3 zemního plynu.

   V teplárně Výšinka1 je provozována kogenerační jednotka o el. výkonu 600 kW, která vyrábí mimo tepelné energie i elektřinu.  Dodávka do sítí ČEZ-distribuce je 1,5 mil. kWh.

Z výtopen je tepelná energie rozváděna trubními teplovodními rozvody o celkové délce 7,2 km.

   Společnost zajišťuje koncesí vytápění  Domu s pečovatelskou službou Bělá.